Flak-stilling øst for Gl. Rye Mølle

I området øst for Gl. Rye Mølle findes resterne af mindst to Flak stillinger, placeret langs kanten af en stejl skrænt. Luftfotos af området fra 1954 (se nederst på siden) viser tydeligt placeringen af omkring seks Flak-stillinger med tilhørende udgravninger til “mandskabs hytter”. De fleste var placeret på marken og er for længst pløjet bort, men i hvert fald to har overlevet. Billedet til venstre viser den østligste af de to Flak-stillinger. Udgravningen til mandskabet ved denne stilling er placeret lidt øst herfor. Stillingerne har formodentligt aldrig været armeret, og de har sikkert højest været klargjort til brug i tilfælde af, at der skulle blive brug for dem.

Kort- og Matrikelstyrelsen

Herover ses udsnit af luftfoto taget i maj 1954, som viser området øst for Gl. Rye mølle – nord for spejderhytten Ryekol. På billedet ses der 6 stillinger, men i dag er det kun muligt med sikkerhed at identificere to af stillingerne, som er placeret ved kanten af skrænten, der ses nederst i billedet.
De runde jordvolde markere selve Flak-stillingen, mens de firkantede jordvolde markere udgravninger til “mandskabs hytter”. De to bevarede stillinger ses henholdsvis yderst til højre, nederst i billedet langs skovkanten (1), og til venstre i billedet langs skovkanten/skrænten, hvor denne har et indhak (2).