Flak-stilling øst for Gl. Rye Mølle

I området øst for Gl. Rye Mølle findes resterne af mindst to Flak stillinger, placeret langs kanten af en stejl skrænt. Luftfotos af området fra 1954 viser tydeligt placeringen af seks Flak-stillinger med tilhørende udgravninger til “mandskabs hytter”. De fleste var placeret på marken og er for længst pløjet bort, men i hvert fald to har overlevet.

På 1957 luftfoto af nærliggende gård ses flak-stillingerne på marken tydeligt i baggrunden. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Billedet herunder viser den østligste af de to Flak-stillinger. Udgravningen til mandskabet ved denne stilling er placeret lidt øst herfor. Stillingerne har formodentligt aldrig været armeret, og de har sikkert højest været klargjort til brug i tilfælde af, at der skulle blive brug for dem.

Den ene af to tilbageværende stillinger.

luftfoto taget i maj 1954 ses der 6 stillinger, men i dag er det kun muligt med sikkerhed at identificere to af stillingerne, som er placeret ved kanten af skrænten.

Den ene af to tilbageværende stillinger.

De runde jordvolde markerer selve Flak-stillingen, mens de firkantede jordvolde markerer udgravninger til “mandskabs hytter”. De to bevarede stillinger ses henholdsvis yderst til højre, nederst i billedet herunder langs skovkanten (1), og til venstre i billedet langs skovkanten/skrænten, hvor denne har et indhak (2).

Luftfoto fra 1954 via Kort- og Matrikelstyrelsen.