Skydebane

Syd for løbegangene og de fem R58c maskingeværbunkere ligger resterne af en 300 meter skydebane. Skydningen er foregået fra en lille jordvold for foden af bakken, på en afstand af henholdsvis 100, 200 og 300 meter, med telefonforbindelse. Afstanden taget i betragtning, må der være tale om en skydebane til gevær/riffel. Rye flyveplads fungerede under krigen som uddannelsesplads, og skydebanen har sikkert været brugt til vedligeholdelse af det faste personels skydefærdigheder.

Markørgraven fotograferet i 2003. Den er siden blevet dækket til (beklager den dårlige billedekvalitet).

Skydebanen er ganske vist anlagt af tyskerne under krigen, men de rester der findes i området i dag stammer fra Hjemmeværnets brug af skydebanen i starten af 1950’erne. Hjemmeværnet udbyggede skydebanen ved at opføre en markørgrav i beton, med omgivende jordvolde. Dette hænger fint sammen med, at markørgraven og de omgivende volde først er synlig på luftfotos fra 1954. På luftfotos taget under krigen kan man kun svagt skimte standpladserne.

Markørgraven er i dag dækket til, og kun nogle rustne stykker jern vidner om stedets anvendelse (2021)

Der har i alt været plads til fire skydeskiver. Hejseværket til skiverne er placeret i en beton markørgrav, som måler ca. 6,9 x 2,2 x 1,5 meter, hvor der også har været plads til nogle soldater, der kunne fungere som markører. Umiddelbart bag denne betonkonstruktion kan man tidligere se et skinnesystem, der formodentlig har været brugt til bevægelige mål. Bag skiverne er der en ca. 4 meter høj jordvold, hvis formål har været at opfange projektilerne.

Grafikken herover viser en skitse af skydebanen set fra oven. Som det fremgår af skitsen, er området grundigt afskærmet med jordvolde. Der findes endnu en jordvold nogle få meter bag det viste anlæg, som formodentlig også har relation til selve skydebanen.

Standplads (2006)

Målområdet er delvist gravet ind i en bakke, så bakken, udover voldene, giver en naturlig beskyttelse mod vildfarne projektiler.

Luftfoto via Kort- og Matrikelstyrelsen, skydebanen markeret med rødt.

Herover ses udsnit af et luftfoto fra maj 1954, hvor skydebanen tydeligt ses. Området med markørgrav og jordvolde ses som et lyst område, og nederst i billedet ses 100 meter standpladsen. Det er også muligt at se den ekstra jordvold (omtalt ovenfor) bag jordvoldene omkring markørgraven. Denne fremstår også meget lys, og er derfor formodentlig også opført af hjemmeværnet i starten af 1950’erne. Ovenfor skydebanen ses løbegangssystemet med tilknytning til maskingeværsstillinger af typen Bauform 58c.

Resterne af skydebanen, med volde omkring markørgraven og de to standpladser ved 100 og 200 meter (markeret med rødt), ses tydeligt på skyggekort. Det fremgår også, at tærrenter er udjævnet foran 200 meter standpladsen. Kortudsnit: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering via Kortviseren.dk

Tak til Per Møller, Ry for at gøre opmærksom på placeringen af skydebanen og til Dan Mouritzsen, Silkeborg, for oplysninger om denne lokalitet.