Kælder ved kostforplejningen (stor)

Tegningen herunder viser hvordan området ved Brudesø så ud den 7. maj 1944, hvor området blev fotograferet af engelske rekognosceringsfly.

Bygningen har været kælder i forbindelse med kostforplejningen (kantine/messe), og har derfor sandsynligvis været brugt som forrådskammer. Kostforplejningen lå i den trelængede bygning, for enden af sportspladsen, midt på tegningen, og den her beskrevne kælder lå under den venstre sidebygning. En anden kælder har i så fald været en kælderbygning til den højre af sidebygning.

På udsnit af Luftwaffe luftfoto fra 1944 ses sportspladsen i midten af billedet, og ovenover ligger kostforplejningen. Udsnit af Luftwaffe luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Overfor den trelængede bygning ser der ud til at have været mindst to mindre barakker, hvoraf det stadig er muligt at se fundamentet af i hvert fald den ene. Derudover ligger der også nogle andre bygninger, bl.a. et hesteskoformet barak kompleks (nederst), men så vidt vides findes der ingen rester af disse i dag.

Luftfoto af flygtningelejren viser bl.a. kostforplejningen og oprindelige barkgruppe fra flyvepladsen. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Nedenstående billeder er det samme som ovenstående, men kostforplejningen er markeret med rødt, og de resterende barakker, som tyskerne byggede under besættelsen er markeret med gult. Den kælder der beskriver på denne sider er beliggende i den nederste del af kostforplejningen.

Luftfoto af flygtningelejren viser kostforplejningen markeret med rødt, og de øvrige oprindelige tyske barakker med gult. Udsnit af Sylvest Jensen Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Kostforplejningen ses allerede på kort over flyvepladsen fra 1940, sammen med barakgruppen. Nedenstående billede viser udsnit af kortet dateret 28-10-40. Her benævnes den “Økonomibarak”, hvilket beror på en forkert forsættelse af det tyske ord Wirtschaft, der i denne sammenhæng ikke betyder økonomi. På en tegning fra Bauleitung Der Luftwaffe Esbjerg kaldes kostforplejningen på Esbjerg flyveplads for Wirtschaftsgebäud, og minder meget i udformningen om den på Rye.

Tegning over flyvepladsen dateret 28-10-40 af ukendt oprindelse. Tegningen viser tydeligt kostforplejningen, som på dette kort kaldes “Økonomibarak”. Det ses at et pumperum, på den anden side af vejen, leverede vand til både vaskebarakken, kostforplejningen og kommandantur barakken længere oppe. Venligst udlånt af Ry Lokalarkiv via Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv ©

Det er værd at bemærke, at den lille observations bunker, som i dag er synlig, ikke umiddelbart kan ses på det engelske luftfoto, hvilket skyldes at den gennem krigen var sløret som en gravhøj. Fra maj 1942 fungerede pladsen som gymnastikskole under navnet “Luftwaffensportschule Rye”.

Løbebanen ses her på engelsk efterretningskort fra 1944.

Det er højst sandsynligt i denne forbindelse, at der blev anlagt den ovale løbebane, som ses på tegningen ved siden af kostforplejningen. Løbebanen fremstår meget tydeligt på engelske rekognosceringsfotos fra sommeren ’43, mens den er mere utydelig på fotos fra maj ’44. Det tyder på at brugen ebbede ud i løbet af ’43, men det ser ud som om der er lavet en fodboldbane i midte af løbebanen.

Den store kælder til kostforplejningen (2004)

Umiddelbart syd for Brudesø ses hvad englænderne kaldte South East Dispersal, dvs. det sydøstlige spredningsområde. Der har været anlagt en bane langs skoven (markeret med grønt på øverste tegning). Ifølge øjenvidner bestod denne bane af granrafter, som lagt ved siden af hinanden udgjorde en vej flyene kunne køre på. På luftfotos fra ’43 ser det ud til, at der er lavet 8 indhak i skovkanten, der fungerede som flyverskjul. Man kan se at den nuværende landevej mellem Gl. Rye og Sdr. Vissing lå midt mellem de tyske bebyggelser.

Lyskasser i det ene rum (2021)

Kælderen er nedgravet, så kun betontaget er synlig. Kældere var tidligere godt skjult af gyvel- og hybenbuske, så den var svær at finde, men er nu primært dækket af græs og mindre buske.

Synlige spor efter hylder (2021)

Væggene har spor af trælister – muligvis efter hylder, hvilket understreger brugen som forrådskammer. De mange lyskasser og rester af blå maling på væggene, kan dog være tegn på, at den har været anvendt til beboelse e.l., samtidig er der nogle konstruktioner der kunne minde om skorstene. Der har været indgang gennem loftet, men hullet er nu dækket til, og der er ingen spor af en trappe e.l.

Kælder under kostforplejning.

Tegning herover viser et tværsnit af kælderen til kostforplejningen. Trappen ned til kælderen har været placeret i det øverste rum i midten. Hullet hvor trappen har været er i dag dækket til.

Bygningen måler ca. 16 x 12 meter.

Rester af noget der minder om skorstene. Bemærk resterne af blå maling (2021)

Nedenstående skitse er baseret på en tysk tegning af kostforplejningen på Esbjerg flyveplads fra oktober 1940, hvor der fandtes en tilsvarende bygning. Dog ser den højre del ud til at være noget længere i Esbjerg sammenlignet med Rye. Det formodes at kostforplejningen på Rye flyveplads havde en tilsvarende indretning.

Den tyske kostforplejning på Esbjerg flyveplads, baseret på kopi af original tysk tegning.