Parkeringsanlæg

På den anden side af vejen, nordvest for Lysholtgård ved Vissingkloster, indrettede tyskerne et parkeringsanlæg/vognskjul, bl.a. til den lange Culemeyer blokvogn. Området nord for vejen består af en lang naturlig skrænt, og heri gravede tyskerne en række indhak, hvor pladsens køretøjer kunne stå relativt sikkert.

På luftfoto af Lyshøltgård fra 1954 ses parkeringsanlægget i baggrunden. Udsnit af Odense Luftfoto via Det Kgl. Bibliotek.

Billedet herover viser en del af skrænten, der fungerede som parkeringsanlæg under besættelsen. Jordvolden i venstre side af billedet er resterne af den vej, der førte ind til parkeringsanlægget, og som også ses på luftfotoet herunder. Foran selve skrænten er det stadig muligt at ane det plateau, der blev lavet foran selve parkeringsbåsene. Anlægget har næppe være brugt til de køretøjer, der måtte være tilknyttet pladsen. Ifølge Jess Petersen, Århus, var der garage barakker ved vejen ned til felthangarerne. Disse har formodentlig være anvendt i stedet for vognskjulene.

Anlægget ses på nedenstående luftfoto fra maj 1954, der også viser to af Flak-stillingerne umiddelbart bag anlægget (den tredje var på dette tidspunkt blevet fjernet).

Kort- og Matrikelstyrelsen

I dag minder den østlige del af skrænten om resten af skrænten, men hvis man går tæt på, kan man stadigt se udgravningerne i skrænten, selv om de efterhånden er faldet meget sammen.

Vejen ind i anlægget ses først på kort fra 1951, så den er opført efter den forrige kortopdatering fra 1941. Kilde: Geodatastyrelsen – Historiske kort på nettet.

På Lidar skyggekort er parkeringsanlægget meget tydelig, og man ser tydeligt det store gravearbejde der er foretaget i skrænterne.

Skyggekort viser tydeligt parkeringsanlægget og de to flak-stillinger bagved. Kortudsnit: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering via Kortviseren.dk

Udgravningen, nærmest Lysholtgård, til Culemeyer blokvognen er dog stadigt ganske tydelig, og den er i dag normalt fyldt op med camping- og skurvogne, formodentlig tilhørende den nærliggende Mosstock festival. Culemeyer udgravningen, uden campingvogne, ses på billedet herunder.

Vognskjul til Culemeyer (2004).

Billedet til herunder er taget fra toppen af skrænten, og midt i billedet ses den gamle indkørsel til parkeringsanlægget, som stadig skiller sig markant ud fra det omgivende terræn, selv om den er sunket sammen på midten, hvilket dog allerede kunne ses på luftfotoet fra 1954. Vejen og Culemeyer udgravningen er de mest tydelige spor, men ved nærmere eftersyn er også forpladsen foran indhakkene i skrænten ganske markant.

Vejen ind til parkeringsanlægget ses i midten. I forgrunden ses stadig tydeligt udgravning i skrænten til vognskjul (2006).

Indkørslen til anlægget ses stadig tydeligt på Google Street View:

Tak til Dan Mouritzsen, Silkeborg Bunkermuseum, og Finn Weel Jensen, Brædstrup, for oplysninger om denne lokalitet.